Centrum barokní kultury

Výukové centrum
 

Hlavní ideovou myšlenkou a cílem „Centra barokní kultury“ v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov (IOP), dále jen CBK, bylo vytvořit funkční, časově perspektivní výukové centrum, které bude prvořadně zázemím pro dobové osvojování širokého komplexu barokních umění v rámci tzv. barokní opery. Ideou je tedy připravovat studenty, frekventanty, po odborné a interpretační stránce k pochopení uměleckého tvaru barokní opery. V CBK využíváme kompletního spektra uměleckých aktivit a odborně badatelských počinů, které s rekonstrukcí barokní opery přirozeně souvisejí.
 

Charakteristickým žánrem období baroka je opera, která slučuje a propojuje všechny podstatné dobové druhy umění (hudba, poesie, výtvarné umění, jevištní pohyb, tanec). K vyhledání zajímavého titulu slouží náročný výzkum v rakouských, německých a italských knihovnách a archivech. To, co divadelní produkci předchází a samozřejmě i po ní následuje, lze z velké části nazvat činností badatelskou - hledáním odpovědí na otázky týkající se např. osvětlení, zvukových efektů, výběru kostýmů, líčení, užití scénických efektů, synchronizace výměn scénických dekorací, apod. Je-li nalezena odpověď, následuje její ověření a vyzkoušení. Poté přichází hodiny, dny, měsíce i roky práce, které je třeba k tomu, aby si interpreti osvojili dovednost zapomenutou již více než dvě stě let.
 

Takovýto postup platí rovněž v oblasti dobového hereckého projevu, který se principiálně liší od hereckého projevu dnešního. Na rozdíl od moderního, převážně realistického pojetí spočíval barokní herecký styl v tom, že každý afekt a jejich střídání bylo podpořeno vhodným držením těla, výrazem tváře a gestikulací. Jakékoliv naturalistické zobrazení skutečného lidského chování nebo činnosti bylo považováno za nevhodné a málo umělecké. Zpěváci a herci byli vychováváni k tomu, aby předvedli viditelně a nanejvýš expresivně obsah textu a zapůsobili tak na city diváků s toutéž silou, jakou na nás ještě dnes působí vypjaté pózy barokních soch, sousoší a obrazů. K tomu sloužil všeobecně přijímaný kodex pozic a pohybů, které byly bezprostředně vnímány a prožívány publikem - toto herecké umění mohlo být dokonce často mnohem působivější než text a hudba, takže "i hluchý by mohl rozumět, oč se jedná a zažívat spolu všechny vášně", jak můžeme číst v dobových popisech slavných herců nebo zpěváků.
 

Chceme-li si osvojit interpretační praxi operního představení 18. století, nestačí zdaleka jen studovat dobový herecký a pěvecký styl, ale je třeba do výsledného obrazu zapojit celou řadu dalších prvků. Je to např. otázka dobových společenských konvencí, dvorské etikety, módy a estetických názorů vůbec. Ucelenou představu nemůžeme získat z jediného historického materiálu, ale je nezbytné shromáždit co nejvíce někdy zdánlivě s tématem nesouvisejících pramenů (dobové traktáty, dopisy, memoáry, kritiky a samozřejmě ikonografie).
 

Pro všechny zúčastněné interprety i badatele je ovšem podstatná především skutečnost, že mohou své dosavadní teoretické poznatky ověřit přímo v autentickém prostředí. Znamená to pro ně nejen veliký krok vpřed ve snaze pochopit problematiku barokního jevištního projevu v co nejširších souvislostech, ale také neustálou výzvu k dalšímu studiu.

 

Badatelské oddělení
 

Především dbáme na vzdělávací – edukační aktivity v oblasti studia archivních materiálů. Zaměřujeme se na výuku současné praxe bádání v archivech středoevropského regionu v oblasti archiválií 18. století se zaměřením na partitury, libreta a reálie (souvislosti) k těmto archiváliím. S tím tedy souvisí kompletní pochopení hudebních archivních dokumentů v kontextu s autorem, objednavatelem a dobou vzniku.

1.   Studium materiálů již nalezených a publikovaných, ale neokomentovaných (e-databanky)
2.   Vyhledávání dokumentů ve vybraných archivech místa a regionu
3.   Odborná interpretace vybraných dokumentů a doporučení k nastudování

 

Kursy Centra barokní kultury
 

Na základě poznatků v oboru – „badatelská a dokumentační činnost“, přistupujeme v dalších odděleních CBK k rekonstrukci nalezených muzikáliích, a to především formou výuky a další prezentace původní hry na vybrané hudební nástroje doby baroka. Konkrétně nabízíme hru na cembalo, spinet a varhany. V tomto souběhu budeme uplatňovat i výuku dobového zpěvu. K dalším uměleckým partiím barokní hudby je i výuka hereckého projevu. Jedná o pohybové scénické prvky - barokní balet, barokní gestikulace a umění barokního šermu.

Výuku těchto žánrových témat podporujeme přednáškovými cykly z oboru architektury, muzikologie, dobových reálií související s divadelními představeními 18. století, scénografií a divadelní techniky (mašinérie) a v neposlední řadě i přednáškami na téma „Fenomén Barokního divadla“

Všechny kurzy k jednotlivým tématům mají své konkrétní cíle, které budou frekventanti naplňovat a kurz ukončí výstupem (koncertem), zprávou a feedbackem. Frekventanti obdrží po ukončení kurzu certifikát CBK.
Barokní hudba, cembalo, varhany, spinet, violoncello, zpěv, tanec, dobový herecký projev, barokní scénické projevy, gestikulace, umění šermu.


Koncertní aktivity
 

Základními výstupy kurzů jsou jednotlivé koncertní (popřípadě pohybové přednesy). Výstupy frekventantů probíhají především formou koncertů ve zkušebnách CBK, ve společenské místnosti areálu kláštera Klarisek a v kostele Božího těla. Kromě koncertů frekventantů budeme realizovat i samostatné koncerty, především ve společenské místnosti areálu a v kostele.

Součástí koncertních aktivit centra bude realizace Festivalu Barokních umění. CBK se stane zázemím pro tento festival a výstupy centra budou na festivalu propagovány. Součástí festivalu budou koncerty frekventantů a realizace barokní opery.
 Kontakt

Centrum barokní kultury
Latrán 50
381 01 Český Krumlov 
 

www.festival.krumlov.cz 
Administrátor CBK: Ing. Jiří Kiprý
tel.: 602 681 050
e-mail: kipry@krumlov.cz


 

Výběr z kalendáře akcí

Otevřít kalendář akcí

Provozovatelé a partneři

Klášter minoritů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Kontaktní formulář

Pokud jste na našich stránkách nenašli potřebné informace, nebo máte dotazy čí připomínky, zašlete nám je. Odpověď obdržíte na zadaný e-mailový kontakt v nejkratší mozné době. Děkujeme.

(jiný kód) Antispam
Zavřít

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem kontaktování návštěvníka.
* povinné položky, bez nich není možné zprávu odeslat

Overlay loader